دانش و تخصص ، قدرت است . آموزش های دانش بنیان ، راه رسیدن به گنجینه های ثروت است . در زنجیره تبدیل ایده به ثروت ، مهم ترین و تأثیرگذارترین حلقه ، آموزش های کلیدی ، کاربردی و دانش بنیان است . انسان هر کاری که انجام می دهد ، از کشاورزی گرفته تا بازاریابی ، باید بر اساس اصول علمی و آموزش های دانش بنیان مرتبط باشد .

فروش نیز که ترکیبی از علم و هنر است ، نیاز به آموزش های مخصوص دارد.

پول درآوردن با استفاده از علم و دانش و دانایی ، لذت بخش تر و جذاب تر است چون با کمترین هزینه ، در کمترین زمان و با حداقل انرژی ، به بازدهی خوبی می رسیم .

ما در این بخش تلاش می کنیم که آموزش هایی را مطرح کنیم تا از راه درست و علمی پول بسازیم .