اگرشنیدید که بالاترین وقدرتمندترین شغل تجارت وشخص تاجراست پس این سه گام رابیاموزید.

من به تجربه وعلم دربستر تجاری کشورمان که شاید یکی از باسابقه ترین وپیچیده ترین ومهمترین بسترهای تجاری در دنیا میتوان ازآن یاد کرد بطوری که اگر کسی در ایران فعالیت تجاری کرده وموفق شده باشد درهمه جای دنیا میتواند موفق شودکه بصورت تحلیلی به اثبات این موضوع میپردازیم


ادامه ی مطلب را در اینجا بخوانید :

http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=6425