اگه میدونستی در رسیدن به هدفت ات هیچ شکستی وجود نداره اولین قدم که برمیداشتی چی بود ؟


منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=2757&page=1