اگر هنوز برای زندگی تان هدف گذاری نکردید ، این هفت برگ رو پر کنید و از سردرگمی نجات پیدا کنید .

برگه اول : اهداف زندگی شخصی

برگه دوم : اهداف مالی

برگه سوم : اهداف علمی

برگه چهارم : اهداف شغلی

برگه پنجم : اهداف جسمی و ورزشی

برگه ششم : اهداف گشتن و سفر

برگه هفتم : اهداف اجتماعی