فرهنگ سازمانی دراین دوران یک مورد بسیار مهم است. نه اینکه دردوران گذشته یک مورد کم اهمیت بوده است، ولی در این دوران گزینه ضروری است بجای اینکه یک گزینه اختیاری باشد که بهتر است وجود داشته باشد.

شاید اجداد ما برای رشد یک کسب و کار موفق زحمات بیشتری را نسبت به ما متحمل می شدند، کارهایی چون استخدام و هدایت یک نیروی جنگ زده با مشکلات خاص خود. یعنی در آن زمان امنیت شغلی مهم ترین عامل برای درنظر گرفتن درمورد یک جایگاه شغلی بوده است.

درتضاد باگذشته در حال حاضر، یک دوران شکوفائی و رونق اقتصادی همراه با پیشرفت فناوری را برای جوانان پشت سر می گذاریم. یک جایگاه شغلی بیش از آنکه به یک موقعیت باثبات درطولانی مدت نیاز داشته باشد، به ارزش، مفهوم و جامعه شناسی و فرهنگ نیاز دارد.

پرواضح است که برای جذب و حفظ و استخدام یک نیروی کاری پیشرفته، یک شرکت نیاز به تمرکز بر فرهنگ سازمانی خود دارد. و باید این کار را با مرور ارزش های کارکنان یک شرکت آغاز کرد. دراینجا به سه اولویت نیروی کار امروز اشاره می کنیم که یک شرکت برای توسعه فرهنگ کاری خود حتما باید به آنها توجه کند:

انعطاف پذیری یک شغل

براساس یک مطالعه انجام شده توسط PWC، کارکنان درهمه نسل ها، اولین اولویت خود را انعطاف پذیری در یک شغل قرار می دهند، چه درشکل برنامه کاری، مکان و یا حتی شکل دفتر کاری. درواقع، برای بیشتر کارکنان، انعطاف پذیری در یک شغل بسیار مهم تر است از پاداش و ترفیع در موقعیت شغلی شان.

تصورکنید که شما اگر دارای یک شغل خانگی هستید، خواسته و یا ناخواسته با خانواده خود بیشتر در ارتباط خواهید بود، و ازسویی دیگر بطور مناسبی کسب و کار خود را رشد می دهید. حتی کارکنان شرکت شما هم می توانند از این انعطاف کاری برخوردار باشند. خوشبختانه ما در عصر فناوری زندگی می کنیم و راه حل های بسیاری برای کمک به کارکنان یک شرکت وجود خواهد داشت تا بتوانند درفعالیت های شرکت درگیر باشند و همکاری کنند و یادبگیرند و سودمند واقع شوند، صرف نظر از مکان و زمانی که در آن واقع هستند.

توسعه حرفه ای

همانند انعطاف پذیری، توسعه حرفه ای نیز از همان میزان اهمیت برخوردار است. این یعنی اینکه شما باید به این فکر کنید که شرکت شما چه قدر پتانسیل پیشرفت دارد و همچنین شما چگونه باید فرصت های شغلی را در اختیار کارکنان موثربرای آینده بگذارید.

ابتکارات جالبی درراستای توسعه حرفه ای وجود دارند که می توان ازآنها برای تضمین این استفاده کرد که کارکنان حتما درحال یادگیری و توسعه شغلی هستند. مثل شرکت دادن کارکنان در دوره های آموزشی آنلاین، ساخت یک برنامه مربی گری و یا تعریف پروژه های ترفیع دهنده برای آنها.

خوب بودن و خوب عمل کردن

کارکنان علاقه مند حال حاضر به سابقه شما به عنوان یک شرکت اهمیت می دهند. این سابقه مشتمل بر برند کاری شما و همچنین تلاش های اجتماعی شرکت شما مثل شرکت در فعالیت های اجتماعی و اعمال داوطلبانه می باشد. آنچه که شرکت شما می گوید و انجام می دهد باید مطابق اعتقادات کارکنان شما باشد.

شاید یک مثال در این زمینه شرکت Whole Foods باشد. شرکتی که در فعالیت های اجتماعی به عنوان یک ارزش هسته ای شرکت می کند: ما به جامعه محلی و جهانی خود خدمت و آن را حمایت می کنیم.

کارهای کوچک بسیاری وجود دارد که شما می توانید به عنوان یک شرکت انجام دهید. مثلا می توانید زمانی را در ماه به شرکت و کارکنان خود برای شرکت در کارهای داوطلبانه اجتماعی اختصاص دهید.

فرهنگ سازمانی شما باید برای و توسط تمامی کارکنان شما ساخته شود. این اولویت ها به شما نقطه ای برای شروع را نشان می دهند، اما حصول قوی ترین فرهنگ سازمانی در یک شرکت درنتیجه ورودی ها و بازخوردهای کارکنان آن شرکت است.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/247522