۱-تمرکز بر موضوعات حوزه جنبش نرم افزاری و مرزشکنی در علم به منظور کسب جایگاه بر‌تر علمی
۲-تعهد به مسئولیت تاریخی در تولید علم در عرصه انقلاب اسلامی که باعث بازگشت مرجعیت علم به ایران و فارسی زبانان گردد.
۳-خیزش عمومی با ایجاد نهضت پیش برنده و الزام مرجعیت علمی در کشور به عنوان مطالبه عمومی
۴-حرکت با راهبرد نقشه راه چشم انداز و عمل براساس برنامه‌های ابلاغی دربازه زمانی مشخص
۵-هماهنگی‌های اجرائی و هم افزایی علمی در محیط‌های اجرای و علمی کشور
۶-ارتقا عوامل انگیزش و کارآمدساز علمی در آحاد جامعه به ویژه قشر جوان و محصل
۷-افزایش حوزه‌های درگیر و مرتبط با فعالیت علمی و پژوهشی در جهت رشد و توسعه علمی در بخش‌های مختلف اجرایی کشور
۸-ابداع و نوآوری در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و اجرایی کشور
۹-تفکر خلاق و تولید مفاهیم پیشران به منظور مرجع علمی شدن در دنیا
۱۰-سرمایه گذاری دانشی به منظور رویانیدن علوم بومی و بومی سازی علوم
۱۱-تاکید بر رشد و توسعه علمی مرتبط با ترویج گفتمان انقلاب اسلامی
۱۳-نمایش اقتدار ملی و توانمندی نظام در حوزه‌های مختلف به منظور ایجاد انگیزه در حرکت رو به جلو
۱۴-تقویت زنجیره ارتباطی علم، فناوری و تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعت
۱۵-ایجاد ارتباط موثر علم و عمل در صحنه منابع پیش برنده کشور
۱۶-حفاظت از منافع نخبگان در حوزه‌های مادی و معنوی به منظور کاهش دغدغه‌های ذهنی
۱۷-میانبرسازی مسیر‌ها در راههای تولید علم و به تعبیر مقام معظم رهبری رفتن از راههای نرفته
۱۸-قطع وابستگی به دانش مروج غربی
۱۹-معنا و محورسازی برای بخش‌های مختلف کشور در رسیدن به مرجعیت علمی به گونه‌ای که هر بخش و قسمت در کشور با ماموریت خاص خود بتواند در مسیر تحقق این هدف ملی نقش ایفا کند.
۲۰-افزایش حضور و مسئولیت به مراکز تخصصی کشور به منظور ارتقا حرکت‌های تخصصی در کشور
۲۱-پیگیری و پشتکار ملی در جذب و پرورش نخبگان
۲۲-پیگیری و پشتکار در استمرار و ادامه مسیر با افق پنجاه ساله
۲۳- اعتماد به نفس ملی در توانمندی تولید علم و فناوری
۲۴-گسترش روحیه کاوش‌گری و نقادی عالمانه در عرصه‌های علمی و پژوهشی
۲۵- اعطای امتیازات علمی براساس تولید علم ناب و جهش گونه
۲۶- جهت دارکردن دانش و فناوری تولیدی در مسیر نیازمندی‌ها به منظور ایجاد خودکفایی
۲۷-ایجاد و تقویت فرهنگ بسیجی در مسیر حرکت برای جبران ناملایمات و رفع موانع موجود
۲۸-تبیین ضرورت دانش پژوهی و تحقیق محوری در تولید و توسعه علمی کشور به گونه‌ای که حتی در امور اجرایی کشور هر اقدام براساس نتیجه تحقیق و پژوهشی علمی انجام گیرد
۲۹-علم محوری بعنوان رفتار راهبردی و مدیریتی کشور بعنوان گفتمان حاکم بر رفتارهای مدیریتی و اجرایی و به عبارتی دیگر برقراری مدیریت دانش
۳۰- ناب زائی علمی و فناورانه و تحقیقات بنیادمحور
۳۱-نفی ترس و پذیرش مخاطرات و واکنش‌های احتمالی در تحقیق و پژوهش کاربردی و راهبردی
۳۲- هویت بخشی اسلامی به دانش و علوم تولیدی براساس آموزه‌های دینی و اسلامی
۳۳-مسئله یابی شبهه افکنی و ارائه فکر خلاق و نو
۳۴- مدیریت مناسب مراکز تحقیقاتی همراه با آسیب‌شناسی کمی و کیفی
۳۵-برخورد با یأس پراکنی و القاء ناکارآمدی سیاست‌های علمی در کشور
۳۶-مبارزه با ایجاد یأس، ناامیدی و سیاه نمایی از وضعیت کشور و توانمندی و استعدادهای موجود
۳۷-نمایش و سرریزسازی و توزیع نتایج توسعه دانش بومی در جامعه
۳۸-بررسی موانع و چالش‌های حاکم بر روند تولید و توسعه علم و دانش
۳۹-برخورد با تجمل گرایی و پرهیز رویکرد‌ها از ظواهر و سطحی سازی علم و دانش
۴۰-تقدیر متناسب وحمایت محرک و خلاق از نوآوران و نظریه پردازان بومی و دینی و جوانان دانشمند در کشور و به عبارتی به نظریات جوانان اندیشمند و پژوهشگر و افزایش سهم و نقش جوانان نخبه در تحقیقات علمی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
۴۱- تمهیدات مناسب و انگیزشی درنظریه‌پردازی و نقادی ایده‌ها در نزد اهل فن
۴۲-برطرف ساختن ضوابط و الگوهای ناکارآمد و تقلیدی غرب در رده بندی توان علمی
۴۳- برطرف نمودن حاکمیت برخی از رفتارهای سیاسی نگرانه درمحافل علمی که باعث کوته سازی توان علمی و کاهش انگیزش علمی می‌شود
۴۴- مبارزه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی درمسیر حرکت به سوی مرجعیت علمی
۴۵- بهره برداری از توان، استعداد و مزیت‌های فعال کشور در رسیدن به مرجعیت علمی
۴۶-درگیرنمودن جمعیت و مدیران جوان اهل دانش و پرحوصله در ناملایمات و کارهای سخت و مشکل که نیاز به صبر و حوصله دانش پژوهی و جوان محور است
۴۷- تولید دانش هوشمندانه وکاربردی
۴۸- آزادی تفکر وگفتمان علمی و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی
۴۹- انعکاس تجربیات موفق و افتخارآمیز علمی ناشی از تلاش‌های متعهدانه مجدانه بسیج گونه در کشور
۵۰- ساماندهی نمودن سطح هوش فراوان و بالای جامعه ایرانی و برخورداری از آن با ایجاد نظام شایسته سالار
۵۱- روحیه ایثارگرانه و جهادگر علمی در لایه‌های علمی و انقلابی کشور
۵۲- تحول در نظام آموزش و پرورش
۵۳- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی
۵۴- افزایش و ارتقا کیفی براساس نیاز‌ها و اولویت‌های کشور در حوزه‌های دانش، مهارت و تربیت
۵۵- افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و محصلان
۵۶- تحول و ارتقا علوم انسانی با راهبرد تقویت جایگاه و منزلت این علوم
۵۷- جذب افراد مستعد و باانگیزه در بخشهای اجرایی و بخشهای مختلف
۵۸- اصلاح و بازنگری در آموزش در ابعاد مختلفی از جمله متون برنامه و روش‌ها
۵۹- ارتقاء کمی و کیفی در مراکز علمی و فعالیتهای پژوهشی
۶۰- ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی
۶۱- گسترش و حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران در حوزه‌های مادی و معنوی با راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی
۶۲- ارتقاء سطح علمی و مهارتی در همه مشاغل و حرفه‌ها
۶۳- رفع دغدغه خطرپذیری مالی در نوآوری
۶۴- کمک به تجاری سازی دستاورد‌ها در مراحل پژوهشی و آزمایشی
۶۵- اجرای مطلوب نقشه جامع علمی کشور
۶۶- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و همچنین افزایش ورود دانش آموختگان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی
۶۷- ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه
۶۸- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری
۶۹- دستیابی به فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته مورد نیاز
۷۰- تبیین نقش «اعتماد به نفس ملی» در رسیدن به مرجعیت علمی
۷۱- جدیت مدیران و مسئولان در بخش‌های تحقیقاتی و پژوهشی
۷۲- ایجاد نشاط علمی در جامعه
۷۳- راه اندازی بانک‌های اطلاعاتی به منظور انسجام اطلاعات و دانش جامعه
۷۴- طراحی و تدوین مدل مطلوب از نقشه جامع علمی کشور در بخشهای مختلف اجرایی کشور و حرکت براساس آن
۷۵- ارائه راهکارهای اجرایی تولید علم و جنبش نرم افزاری در محیط حوزه و دانشگاه
۷۶- ضرورت توجه هرچه بیشتر به بخش‌های پژوهشی و آموزشی کشور
۷۷-طراحی و برنامه ریزی عملی در راستای اجرا نمودن سیاستهای کلان کشور در حوزه تولید علم و شکستن مرزهای دانش
۷۸-کنترل و تصحیح سیستم توزیع اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
۷۹-انجام تحقیق و پژوهش‌های هدف دار
۸۰-تبدیل پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی به صنعت ملی
۸۱-بومی سازی و پرهیز از تقلیدمحوری
۸۲-حمایت از نخبگان و ایجاد خودباوری علمی در کشور
۸۳-ترسیم و تدوین الگوی مدیریت تولید علم
۸۴-توانمندسازی منابع انسانی تجهیز و تخصیص منابع و امکانات
۸۵-ایجاد فرهنگ بهره وری، کارایی و اثربخشی در همه بخش‌های کشور
۸۶-گسترش میل به علم و تحقیق و پژوهش از طریق تبلیغات رسانه‌ای
۸۷-بهبود تراز دانش ملی با تقویت فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی در کشور
۸۸-ارتقای سطح فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه تشکیل جامعه اطلاعاتی
۸۹-توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مناسب بمنظور افزایش تولید کالا‌ها و خدمات دانش پایه
۹۰-ایجاد قطب‌های پژوهشی و توسعه پژوهشگاه‌ها
۹۱-تغییر الگوی توسعه ملی از منابع پایه به دانش پایه
۹۲-انطباق و سازگاری بین سیاست‌های علمی و فناوری و سیاست‌های توسعه ملی
۹۳-حمایت و تقویت و ایجاد مشوق‌های لازم برای محققان مبتکران و نخبگان جامعه
۹۴-ایجاد فرصت و فرصت سازی مناسب در حوزه‌های اولویت دار علم و فناوری علمی
۹۵-تشکیل مرکز اطلاعات دانش اسلامی و پذیرش مقالات پژوهشی مبتنی بر فرهنگ اسلامی
۹۶-بازخوانی و تبیین ضرورت حرکت در مسیر افق پنجاه ساله برای نسل‌های آتی به عنوان جریان گردانان اصلی حرکت در هر دهه از تحقق این هدف ملی
۹۷-خودباوری علمی و پرهیز از تقلید و شاگرد ماندن
۹۸-ایجاد دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و علمی دنیا
۹۹-تبیین رویکرد بسیج گونه و تلاشگرانه علمی برای اساتید و دانشجویان در جهت واکاوی و پیشروی علمی در حوزه‌های مختلف دانش
۱۰۰-حرکت علمی براساس نیاز‌ها و آرمانهای ملی و ارزشی در جامعه و توجه به شاخص گذاری‌های موضوعی در بیانات رهبری معظم انقلاب

منبع: کیهان

http://www.teribon.ir/archives/37475