1. معاملات بر پایه ی رابطه های شخصی بنا می شود
  2. گروه گرا باشید و به تصمیمات گروه احترام بگذارید
  3. رک گو نباشید
  4. وقت شناسی نشانه ی احترام است
  5. ارائه ی خدمات به مشتری در اولویت است
  6. ارتباط تلفی مرتب داشته باشید
  7. مهمان نواز باشید


مطلب کامل را در این لینک بخوانید :
http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=5527