در مرکز هر راه اندازی یک راز است. آن راز  ناشناخته است.

 این باور را  ندارند که همیشه  هدفشان دست یافتنی  و امکان پذیر است.استفاده از راز باید هدف هر کارآفرین باشد چرا که همان راز رمز موفقیت آن کسب و کار بوده است.

پیدایش هر رازی کلمه "چرا" است.چرا همه چیز باید از این راه بیان شود؟چرا ما نمی توانیم کارمان را بهتر انجام دهیم؟ این کلمه بهترین کلمه است چرا که وضع موجود در هر کسب و کاری را به چالش می کشد. تا مشکلات را جستجو کند و آن ها را حل نماید.

در گوگل از بنیانگذاران هر  فرضی را به چالش می کشند.چرا ما نمی توانیم مخل تبلیغات صنعت با تغییر شیوه کارها شویم؟چرا شرکت دولتی به عنوان نمونه ما در همان راه است؟چرا تجزیه و تحلیل کمی برای گرفتن  تصمیمات درست  صدق نمی کند؟

چرا شرکت ما راه صنعت را تغییر می دهد و صنعت جدیدی ایجاد می کند؟چرا ما قرار است مشکلات را بهتر از دیگران حل کنیم؟چرا  نامزدی برای انجام کار می خواهید ؟چرا مشتریان باید از ما خرید کنند؟

شرکت های جدید  به دلیل سابقه کم خدمت شان ترجیح می دهند یادگیری را متوقف کنند و همان شیوه های تکراری را استفاده کنند.

منبع:

http://tomtunguz.com/the-most-important-question-a-startup-can-ask/

برداشت آزاد خودم از این موضوع.