امروزه مراکز رشد فناوری به عنوان مهمترین ابزار حمایتی از ایده های خلاقانه و بنگاههای کوچک و متوسط فناور شناخته می شوند. مقاله حاضر با انجام بررسیهای اقتصادی و فنی طرح امکان سنجی تحقق ایجاد اولین مرکز رشد (انکوباتور) فناوری مجازی ایران را تحقیق خواهد نمود. و سپس به طراحی ساختار این مرکز شامل ساز و کارهای حمایتی و مشاوره ای قابل ارائه در آن خواهد پرداخت. PDFدریافت متن کامل
1.25 MB


http://www.modir.ir/Articles/1260.aspx