در این مقاله، پس از بررسی مفهوم پارک فناوری، کاربرد و ضرورت پارک فناوری مجازی برای کشور، بررسی شده است. با در نظر گرفتن معیارهای موفقیت پارک فناوری مجازی و مدلی ارایه شده برای این پارک در ایران که الزامات آن نیز مورد بررسی قرارگرفته اند - نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های پیش روی پارک فناوری مجازی در ایران در قالب یک تحلیل SWOT شناسایی شده اند. در پایان نیز، با توجه به تحلیل ارایه شده، موارد کلیدی دارای اولویت برای توسعه پارک فناوری مجازی در ایران، جهت استفاده متولیان و دست اندرکاران برنامه ریزی توسعه این پارک ها در کشور، ارایه گردیده اند.

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=96364&varStr=6;%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D8%A7,%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87;%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201387;4;14;47;54


http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/43013871406.pdf