هسته ی اصلی کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، پارک علم و فناوری مجازی است .


پارک علم و فناوری مجازی سلام