این سالها ، با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران و قرار گرفتن کشور در تنگنای اقتصادی توسط کشور های استکباری و دشمنان انقلاب اسلامی ، مشکلات اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه های امروز مردم و مسئولان کشور مبدل شده است.