برای ساخت و تولید هر محصولی فرآیندی باید طی شود که محصول خوبی تولید شود. این فرآیند برای تولید یک محصول خوب نرم افزاری نیز صدق می کند. Agile فلسفه ای برای تولید یک محصول نرم افزاری خوب و استاندارد است. در این میان اسکرام (Scrum) ابزاری برای رسیدن به این فلسفه است. 

آی‌پالس ۱۹: گپی با اسد صفری موسس اسکرام ایران