هرکارآفرینی دوست دارد که موفق باشد. این یک حق مسلم است. اما زمانی که شما عمیق تر تفکر می کنید به سرعت متوجه می شوید که تعاریف افراد ازموفقیت، وابستگی زیادی به شخصیت های آنها دارد. موفقیت می تواند، پول باشد، قدرت، احترام و شهرت وبسیاری موارد دیگر. وشاید شما موفقیت را به سادگی یک نگاه به کسانی که دوستشان دارید معنی کنیددرحالیکه موجب غرور وافتخار آنها شده اید. یک روز این سوال دریک صفحه فیسبوک مطرح شد، یعنی تعریف هرکس از موفقیت. شاید باورتان نشود که درکسری از زمان، احترام به عنوان تعریفی از موفقیت از قدرت و پول پیشی گرفت.

از ۶۰۰ تعریف، ۵۲ درصد افراد، موفقیت را محترم شمرده شدن در کسب و کار تعریف کردند، ۲۲ درصد قدرت مند بودن در کسب و کار که چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی رسد چراکه هرکارآفرینی نیاز به قدرت دارد تا بتواند کنترل اوضاع را بدست گیرد. واما ۱۲ درصد هم میلیونر شدن و افتخارآفرینی برای خانواده شان را به عنوان تعریفی ازموفقیت ذکرکردند. ودرصد باقیمانده گزینه های مطرح شده را انتخاب نکردند و گزینه های خود را مطرح کردند، تعاریفی چون شادی و کمک کردن به دیگران برای ساختن چیزی درجهت رسیدن به موفقیت و اما اساسا کارآفرینان آزادی را به عنوان نشانه ای برای موفقیت خود درنظر می گیرند.

تعریف من از موفقیت داشتن یک کسب و کارموفق است که به من زمان و وسایل موردنیاز برای داشتن تجارب موفق درزندگی و لذت بردن از لحظاتی که روی زمین هستم و گذراندن زمان با افرادی که برای من مهم هستند را می دهد. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهیم همیشه درحال کارکردن باشیم. فقط مورچه ها باید به این صورت کاربکنند.                 پاتریک اوهنری

موفقیت یعنی اینکه بتوانم وقتی پیرژامه پایم است، اجاره خانه و قرض هایم را بدهم.    

   اندی سوکولوویش

شما موفقیت را چگونه تعریف می کنید؟

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/224145