بیشترافراد جامعه درروز حداقل ۸ ساعت کار می کنند و هرروز همان آدم های دیروز را می بینند. بنابراین این منطقی است که با همکاران خود دوست شوند. آیا تابحال به این فکرکرده اید که دوستان کاری شما دوستان واقعی شما هستند یا نه؟

حتماتفاوت های زیادی بین دوستان واقعی شما، یعنی کسانی که درمواقع سختی پیش شما هستند، کسانی که دوست دارید برای شام خانه تان دعوتشان کنید و دوستان کاری شما یعنی کسانی که هرروز با آنها نهار می خورید ویا لحظات شادی کنار آنها سپری می کنید چون هرروز دریک ساختمان مشترک کار می کنید، وجوددارد. البته چنین تفاوت هایی دربرخی اوقات جنس متفاوتی دارد. چون بعضی ازما هم کار می کنیم و هم درس می خوانیم و دوستانی را درمدرسه هم پیدا می کنیم. درست مثل دوستانی درمحل کارمان.

بااینحال، یک محیط کاری بسیار متفاوت تر از یک محیط آموزشی است. ساختار پیچیده تر و قوانین بیشتری دارد. تنها به خاطراینکه شما یک سری افراد را بیش از ۴۰ ساعت درهفته می بینید به این معنا نیست که بهترین دوستان شما همین افراد هستند. البته، برخی موقعیت ها هم پیش می آید که شما یک دوست واقعی را درمحل کارخود پیدا می کنید اما این قضیه کلی نیست و نادراست. اما سعی کنید این سوالات را ازخود بپرسید تا بفهمید که آیا این شخص یک دوست واقعی است ویا فقط یک دوست کاری:

آیا با دوست کاری خود بیرون از محیط کار هم درارتباط هستید ویا آخرهفته ها با هم بیرون می روید یا نه؟

آیا دوستان دیگر دوست خود را درخارج از محیط کار می شناسید؟

آیا ازترفیع گرفتن دوست خوددرمحل کار خوشحال می شوید؟

اگر دوستتان ازمحل کارشما برود، بازهم با اودرارتباط هستید؟

اگرجواب شما بله است، پس دوست کاری شما یک دوست واقعی هم هست. اگر نه پس بهتر است که فاصله معقولی را بادوستان کاری خود رعایت کنید. درزیربه تعدادی توصیه اشاره کرده ایم:

بین خود مرزتعیین کنید. درمورد مسائل شخصی خود با دوستان کاری خود صحبت نکنید.

غیبت نکنید. درمورد دیگران غیبت نکنید بخصوص درمورد رئیس یا مدیربخش خود. شاید درظاهر این شخص دوست شما باشد واما در باطن نه.

مسائل را شخصی نکنید. فراموش نکنید که اینجا یک محیط کاری است و شما باید بادیگران همکاری کنید وکارها را انجام دهید. پس اگر بایکی ازهمکاران خود مشکل دارید، بهتر است که هرچه سریع تر آن را حل کنید.

حرفه ای باشید. اهمیتی ندارد که چه اتفاقی می افتد، شما همیشه باید باادب و حرفه ای رفتارکنید.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/236651