تازگیها به این نتیجه رسیده‌ام که اگر می‌خواهیم کشور بهتر و با رشد بیشتر پیشرفت کند، باید سطح همگانی دانش اقتصاد را بالا ببریم. آنگاه هنگامی که در تاکسی می‌نشینیم کمتر کسی به خود جرات می‌دهد به راحتی و با‌قطعیت اظهار نظر اقتصادی کند، از سوی دیگر افراد در زندگی و کار دید اقتصادی‌تری پیدا میکنند.
نیز بهتر می‌توانند متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت (درست یا نادرست) گردند، آنگاه دیگر اقتصاددانان در اقلیت نیستند. این مساله هم هست سیاست‌مداران آینده از میان همین افراد، بیرون می‌آیند. چند راهکار به فکرم رسید که بیان می‌کنم:
۱- دوستان دانشجو را تشویق کنیم که در درسهای اختیاری اقتصاد بگیرند، به ویژه دوستانی که ریاضی یا مهندسی می‌خوانند
۲- در میان دوستانمان اگر کسانی هستند که ریاضی می‌خوانند، تشویقان کنیم که در رشته اقتصاد ادامه تحصیل دهند ( به ویژه ارشد)
۳- کتاب های اقتصادی همگانی را به دوستانمان معرفی کنیم.

منبع