شما این اشخاص را می شناسید، اسم آنها را می دانید، به خاطر سوابقشان. آنها افسانه سازها و سوپراستارهای حال حاضر هستند. آنها کارآفرینانی هستند که موفق شده اند تا به تمامی رویاهای عجیب و دست نیافتنی خود جامع عمل بپوشانند. اما چگونه؟ چه چیزی آنها را تا قله موفقیت برده است؟ آیا نوعی جهش ژنتیکی؟ و یا نوعی شانس و اقبال؟ هیچ کدام از اینها و یا همه اینها و یا چیزی ورای اینها؟ در عمق کسب وکار پررونق و پر زرق و برق، هر کدام از این کارآفرینان دارای مجموعه ای از ویژگی های وجودی است. آنها به سبکی می اندیشند که دیگران به ندرت از آن راه ها اندیشه می کنند. در زیر به برخی نقل قول ها از جانب این کارآفرینان اشاره می کنیم. اما همه این نوشته تنها مختص یک کارآفرین نمی باشد و یا یک چیز متفاوتی نیست که در موزه ها آن را نگه دارند. این سخنان روش فکری هر کارآفرین را بیان می کند که می داند چه می خواهد و چگونه می خواهد به آن برسد و می داند که موفقیت برای او امری است که اتفاق خواهد افتاد.