وقتی موضوع اصلی، برندسازی است، چه تجاری و چه شخصی، المان های بسیاری هستند که باید درنظرگرفته شوند تا بتوان یک برند را به درستی تعریف کرد. این المان ها به دودسته جدا تقسیم بندی می شوند: عقلی و حسی. شما درحالیکه المان های عقلی درگیردرساخت یک برند را درنظر می گیرید، باید بیشتر و پراهمیت تر به سراغ المان های حسی بروید که منجر به افزایش قدرت یک برند می شوند. کمی فکر کنید. کشش و جذابیت هربرندی در احساسات یک شخص ریشه دارد. برای همین مهم است که شما حتما باید درزمان ساخت برند شخصی خود المان های فردی را درنظر بگیرید، برآیند آنچه که بخش حسی برندسازی را دربر می گیرد.

یکپارچگی

افراد یک جامعه پایبند به یک سری اصول هستند. اصول اشتراکی، گروه های مختلفی را درجامعه برای شبکه سازی و انجمن سازی، گردهم می آورند. اما موضوع کلیدی وفادار ماندن به این اصول است، حال هرآنچه که این اصول باشند. چنین وفاداری است که منجر به ایجاد یکپارچگی می شود و به مردم اجازه فهم شخصیت شما را می دهد. بعلاوه، یکپارچگی، اساس و بنیاد چیزی را که منجر به ایستادگی شما می شود، فراهم می سازد، چیزی که به شما کمک خواهد کرد تا روی پای خود بایستید.

سابقه 

درست مثل یکپارچگی، سابقه شما نیز یک المان مهم درساخت برندتان است که به نظارت و کنترل بسیار نیاز دارد. وقتی نوبت به ساختن سابقه تان می رسد، ثبات اهمیت پیدا می کند. ثبات یعنی یک رشد یکنواخت وپایدار که خواه درنتیجه یادگیری بیشتر باشد و خواه درنتیجه قبول مسئولیت های بیشتر. شکلدهی یک سابقه درست منجر به ساخت المان بعدی برندسازی یعنی اعتماد می شود.

اعتماد

اصلا چیز عجیبی نیست که همه ما به اعتماد نیاز داریم. ما خواستار اعتماد به کسانی هستیم که می شناسیمشان و درمقابل می خواهیم که مورد اعتماد آنها باشیم. اعتماد همبستگی، کشش و وفاداری را به دنبال خود می آورد. اعتماد زیربنای المانی که همه ما خواهان آن هستیم یعنی ارتباط را تشکیل می دهد.

ارتباطات

ما به عنوان بشر، بطور ذاتی به دنبال ارتباط هستیم. ما موجودات اجتماعی هستیم، پس تمایل داریم با کسانی که مثل ما هستند و دوستشان داریم و می توانیم به آنها اعتماد کنیم، ایجاد ارتباط کنیم. این ارتبطات جزء لاینفک آن چیزی است که مشخص می کند که آیا ما درزندگی موفق هستیم یا نه و ایجاد این نوع از ارتباط با شخص دیگری بدون یکپارچگی، سابقه و اعتماد سخت است البته اگر غیرممکن نباشد. تشخیص و فهم این واقعیت به شما در روابط شخصی تان کمک می کند، وبه همان اندازه در تلاش های کسب و کاری تان. این ارتباطی است که شما ساخته اید و به شما اجازه بزرگتر، بهتر، سریع تر و قوی تر شدن را می دهد.

به گفته جرج برت، مردم یک محصول را نمی خرند بلکه یک برند را می خرند و تا زمانی که این گفته حقیقت دارد، المان های برندسازی لیست شده دربالا می توانند به آسانی نشان دهند که چگونه این گفته در برندسازی شخصی نمود پیدا می کند. یعنی مردم به جای خرید شخصی، درواقع حس و شخصیت شما را می خرند، چیزی که هرصاحب کسب و کاری باید به دنبال آن باشد.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/275287