لیدی گاگا با حضور در دانشگاه ییل در مورد نقش مهم هوش احساسی در زندگی شخصی و حرفه ای اش صحبت کرده است. در ادامه به پنج گفته مهم وی که ممکن است باعث تغییر نگرش ما در مورد احساسات و خودباوری شود اشاره می شود.

۱- او در رویارویی با چالش های طول زندگی اش با افسردگی و نگرانی جنگیده است.

من خودم لیدی گاگا را برای خودم ابداع کردم و بدین ترتیب بر افسردگی ام فائق آمدم. من کسی را ایجاد کردم که احساس می کردم از خودم به مراتب قوی تر است.

۲- یاد گرفتم که عاشق خودم باشم

مهم نیست چقدر موفق هستید، مهم نیست چقدر فرصت، شهرت و ثروت در اختیار دارید، مهم نیست که چند نفر شما را می پذیرند، تنها کسی که نیاز دارید شما را بپذیرد فقط خودتان هستید.

۳- اهمیت «نه» گفتن

من متوجه شده ام که بخشی از هویت من، نه گفتن به چیزهایی است که نمی خواهم. این حق شماست که بین آنچه که می خواهید انجام دهید و انجام ندهید انتخاب کنید. حق شماست که بین آنچه که آن را باور دارید و آنچه که قبول ندارید انتخاب نمایید.

۴- هیجانات تان را مجدداً آرام نمایید.

با وجود دغدغه های اطرافمان ما باید مدام در حال تسکین و آرام سازی هیجانات مان باشیم.

۵- نبرد با منفی نگری و جهل در اینترنت

شما باید در تضاد با وضعیت کنونی باشید. مخالف آن عمل کنید. لازم نیست به هر چیزی واکنش نشان دهید. ما باید در انجام اقدامات مثبت نگرانه خود فعال باشیم.

منبع:

http://www.upworthy.com

برداشت آزاد خودم از این موضوع.