محمدتقی برخورداری، برگزیده سومین جشنواره ملی کارآفرینی ، فعالیت خود را اینگونه شرح می دهد: «از آنجا که ماهی خاویار به دلیل صید بی رویه و یا قاچاق در معرض انقراض قرار گرفت، شیلات کشور در یک فراخوان ملی، پرورش این ماهی را به تمام سازمان های مربوط و در تمامی استان ها پیشنهاد داد و هدف آن هم جلوگیری از انقراض این ماهی و هم شناسایی مناطق مناسب پرورش این نوع ماهی در کشور بود، این فراخوان در سال۸۰ صورت گرفت.