به کار خود ایمان داشته باشید

کرک ویلز، موسس شرکت Paradise Springs Winery، می گوید: فقط زمانیکه برای خودتان کار می کنید خیلی تلاش می کنید. از خودتان بپرسید که چقدر نسبت به کاری که انجام می دهید، مشتاق هستید؟ آیا این ایده می تواند باعث رشد مالی و کاری شما شود؟ شما نمی دانید در مسیری که می روید به کجا می رسید. پس تحیق ضروری است.در مورد صنعت کاری تان اطلاعات کسب کنید و با اصول و قواعد عادی کارتان آشنا شوید. از مشاغل همصنف تان بازدید کنید، به برندهای روی قفسه ها و رستوران ها توجه کنید و با ملحق شدن به انجمن های مربوطه خود را در فرهنگ صنعت تان غرق کنید.