دوست دارید با لوازم دور ریختنی یه همچین چیزی بسازید و بفروشید ؟