- همه چیز از “ایده” شروع می شود

شغل ؛ تخصص و همه داشته های مادی و معنوی امروز شما که خودتان وارد زندگیتان کردید ؛ حاصل ایده های دیروز شماست . یقینا مدتها قبل از اینکه شما کار امروزتان را شروع کنید ؛ به کم و کیف آن فکر کرده بودید و ایده و فکر تبدیل شدن به فردی که امروز هستید را ؛ تا حدودی در ذهن پروراندید . البته همیشه استثنا وجود دارد . ولی در اکثر مواقع؛ ما همانی می شویم که خودمان می خواهیم !