اگه نمیتونی پرواز کنی بدو

اگر نمیتونی بدوی قدم بزن

اگر نمیتونی قدم بزنی بخز

ولی هرکاری که میکنی

باید به جلو بریمنبع : http://www.negahemotefavet.blogfa.com/