کاغذهای کوچک رنگی تهیه کنید و دوحبه قند را درآن بسته بندی کنید.در منزل هم می شود اینکار را انجام داد.

قندها به رنگهای زیبائی در قندان قرار می گیرند و برای عروسیها و جشنها و قهوهخانه ها هم به صرفه است و هم مشتری پسند. برای مراسم عزا رنگ مشکی را در نظر بگیرید.چند کیلو تهیه کنید و بازاریابی داشته باشید.سرمایه آنچنانی لازم ندارد ولی فروش غیر قابل تصور.
اگر کار گرفت می توانید از دستگاههای بسته بندی قند از یک حبه تا سه حبه استفاده کرد.


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید :

http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=4405