با عذرخواهی صمیمانه از ثبت نام کنندگان بازی ، بدلیل به حد نصاب نرسیدن بازی ، مهلت ثبت نام بازی کارخانه تبدیل ایده به ثروت به مدت یک هفته تمدید شد.

از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم