دوست دارید دستفروشی را تجربه کنید ؟ آیا عاشق فروش هستید ؟

یکی از دوستان ما این کار رو تجربه کرد . با خواندن خاطرات یک دستفروش ، سختی ها و لذت های فروش را تجربه کنید .


برای خواندن ادامه مطلب :
http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=8109