در سن 52سالگی هدفی داشتم 10ساله. امسال به آن رسیدم.
راه و راز نوشتن اهداف چیست؟ ما چگونه اهدفمان را بنویسیم؟


مطلب کامل را در این لینک بخوانید : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=4413