در زمین های کشاورزی ، در کارخانه های کمپوت سازی و در بسیاری از موارد دیگر ، موادی دور ریخته می شود که می توان از آن ثروت تولید کرد .


به عنوان مثال در کارخانه های کمپوت سازی ، بسیاری از مواد مفید میوه دور ریخته می شود و حتی هزینه می شود که این مواد دفن شود . حال آنکه می توان از این مواد تولید ثروت کرد . جالب اینجاست که این مواد مثلأ روغن انگور با هزینه گزاف از خارج از کشور ، وارد می شود .

برای کسب اطلاعات درباره  راه های گرفتن روغن از گیاهان به این لینک مراجعه کنید :
forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=9009&page=1