" انسان های موفق کارهای متفاوتی نمیکنند

بلکه کارها را به شیوه ای متفاوت انجام میدهند..."


منبع : http://www.negahemotefavet.blogfa.com/