آدم ها فقط در یک چیز مشترک اند : متفاوت بودن .

برای پرش های بلند گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم. (ارد بزرگ)


منبع : http://rika.persianblog.ir/post/500/