آمار واردات کشور ، یعنی پولی که از کشور خارج می شود . اگر بتوانیم این محصول را در کشور تولید کنیم یا محصول جایگزینی برای این نیاز پیدا کنیم ، یک بازار چند صد میلیارد دلاری پیدا کردیم .

آیا می توان این محصول را در کشور تولید کرد ؟

آیا می توان محصول جایگزینی برای این محصول پیدا کرد ؟