چند کارگاه آموزشی سرپایی و کاربردی پیدا کردم که می توانید در ادامه مطلب آن را پیگیری کنید . امیدوارم مفید واقع شد .کارگاه های آموزشی ارائه شده در واقع یک سری مطالب دنباله دار است که می توانید آنها را مطالعه کنید :

کارگاه آموزشی چرم دوزی با دستکارگاه آموزشی شمع سازی


کارگاه آموزشی ایمیل مارکتینگ


کارگاه آموزشی نویسندگی در وبکارگاه آموزشی بازاریابی یک
و
کارگاه آموزشی بازاریابی دو