هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش مراکز رشد مجازی در توسعه کارآفرینی می باشد. ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ، ﻧﻘﺸﻲ ﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺭﺷـﺪ ﻣﺠـﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺗـﻼﺵ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻓـﻊ ﺍﻳـﻦﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱICT،ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ.ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﻱﻓﻨﺎﻭﺭﻱﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧـﺪﻣﺎﺕﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ، ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ...ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﻓﻌـﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻳـﻞﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﻧﻮﭘﺎ ، ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎﻥ، ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻧـﻮﺁﻭﺭ ﻭ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻳـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪICTﻭ ﻳﺎ ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦﻣﺒﺤﺚ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪبا پیشرفت روزافزون علوم و صنایع فاصله این دو نهاد پایه ای جوامع نیز روز به روز بیشتر می شود. کاهش فاصله علم و صنعت از یک سو و کاستن از هزینه های تحقیقات مربوط به تجاری سازی از سوی دیگر، جوامع بشری را در دهه اخیر به سوی استفاده از ابزارهای جدیدی به نام مراکز رشد سوق داده است. از طرفی مراکز رشد امروزی دارای محدودیت های مکانی و زمانی بوده و از انعطاف پذیری و گستره عملکرد محدودی برخوردارند. این مراکز رشد در راستای تخصیص بهینه منابع محدودی که در اختیار دارند، مجبورند خود را به دانشگاه یا منطقه خاصی محدود نموده و بعضا قوانین جذب و حمایت سختگیران های وضع نمایند. لیکن مراکز رشد مجازی به دلیل عمومیت و فراگیری بازار که ناشی از مجازی بودن، وسعت طیف مکانی و توانایی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است، قدرت اشتغال زایی و فراگیری در سطح کشوری و بی نالمللی از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور را دارا می باشند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم پارک فناوری مجازی، کاربرد و ضرورت پارک فناوری مجازی برای کشور ، بررسی شده است. با در نظر گرفتن معیارهای موفقیت پارک فناوری مجازی و مدلی ارائه شده برای این پارک در ایران که الزامات آن نیز مورد بررسی قرارگرفته اند ، نقاط قوت و ضعف و فرصتهای پیش روی پارک فناوری مجازی در ایران شناسایی شده اند. دراین مقاله سعی بر آن است تا با بیان مفاهیم مراکز رشد و سیر تکاملی آن به بررسی عملکرد مراکز رشد در توسعه کارآفرینی بپردازیم. در ادامه مراکز رشد مجازی و نقش فزآینده آن در توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود معرفی شده و مدل مراکز رشد مجازی با بکارگیرِی فناوری های نوین به عنوان عامل توانمندساز در راستای رفع معضل اشتغال و حرکت به سوی توسعه کارآفرینی ارائه می شود. در پایان نیز، با توجه به تحلیل ارائه شده، موارد کلیدی دارای اولویت برای توسعه پارک فناوری مجازی در ایران، جهت استفاده متولیان و دست اندرکاران برنامه ریزی توسعه این پارکها در کشور، و راهکارهای حمایتی از پارکهای مجازی ارائه شده است. روش این مقاله به صورت مروری و کتابخانه ای است.

متن کامل مقاله :
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-873-7