اگر به شما گفته بشه که بزرگ ترین مانع برای شروع به کسب وکارتان خود شما هستید چه کار می کنید؟

اگر به شما گفته بشه که اگر غلبه کنید به تمام موانع کسب وکارتان زندگیتان تغییر می کند و بهتر می شود آن وقت چه حسی دارید؟

آیا دوست دارید موانع بزرگ که در سر راهتان برای کارآفرین شدن وجود دارد را بردارید؟

تنها چیزی که در مسیرتان قرار دارد خود شما هستید .یک فکر ساده می تواند زندگی شما را دگرگون کند .